Chikashi Abe (Taken for CHACHAYA)
© 2021 Yoshikazu Shiraki