Karatsu Kunchi Festival Yoiyama 2015
© 2021 Yoshikazu Shiraki