Karatsu Kunchi Festival Yoiyama 2015 (Dir: Koichiro Kishi)